Semesterlagen

lagen rattvisa

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa kallas tillsammans för semesterförmånerna. Lagen utgör en slags grundbestämmelse, men säger också att man genom kollektivavtal får avvika från semesterlagen. Det står också i semesterlagen att arbetsgivaren har rätt att tillämpa kollektivavtalets bestämmelser kring semester även på arbetstagare som inte omfattas av just det kollektivavtalet. Det kan till exempel röra sig om arbetstagare eller anställda som tillhör en annan yrkesgrupp och en annan fackförening. Det gäller dock endast om man som anställd inte omfattas av något annat kollektivavtal. 

Semesterdagar

Semesterlagen säger att man alltid ska ha semester i hela dagar och att alla anställda har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Undantag från detta är om man blivit anställd efter 31 augusti. Då har man istället endast rätt till fem dagar semester. Om man har tjänat in semesterlön, så har man rätt till detta under semestern. Om man är anställd tre månader eller mindre så har man rätt att komma överens om att ingen semesterledighet ska läggas ut. Detta gäller till exempel ofta så kallade sommarjobb. 

Semesterlön

Hur stor del av intjänandeåret man varit anställd avgör hur många av semesterdagarna som man har semesterlön. Man drar bort dagar då man varit frånvarande utan lön under perioden. Man har även rätt till semesterdagar utan lön, så kallade obetalda semesterdagar. Dessa behöver man inte ta ut, men de kan inte heller sparas. 

Semesterperiod

Semesterlagen rekommenderar att man i kollektivavtalet anger att man ska ha medbestämmande över hur semestern ska tas ut, men lagen säger också att om man inte kan komma överens så är det arbetsgivaren som bestämmer när semestern ska läggas. Om inget annat avtals, så ska den anställde få ledighet i minst fyra veckor under juni-augusti. Finns det särskilda skäl kan man lägga denna period vid annan tid på året. Som deltidsanställd har man rätt till lika lång ledighet som den som arbetar heltid, men semesterlönen och semestertillägget blir självfallet lägre. Om man har både betalda och obetalda semesterdagar, så ska de betalda dagarna tas ut först i perioden. 

Uppsägning

Om du blir uppsagd under tiden du har semester, så börjar uppsägningstiden gälla från det att din semester är slut. Om du som arbetstagare begär det så kan semestern upphävas och uppsägningstiden träda i kraft direkt. 

Sjukfrånvaro

Om du blir sjuk under semestern, så har du rätt till sjuklön och dagen eller dagarna du är sjuk ska inte tas från dina semesterdagar. Arbetsgivaren har oftast regler om hur du ska meddela att du är sjuk och till vem. 

Semesterlön

Om du har en fast lön så räknas din semesterlön ut genom att ta din aktuella lön tillsammans med ett semestertillägg. Semestertillägget är 1,82% av veckolönen om du har lön per vecka och 0,43% av månadslönen om du har månadslön. Ditt fack kan i kollektivavtal avtalat om högre nivåer eller fler betalda dagar. Har du även rörlig lön, så får du 12% av denna i semesterlön.

Frånvaro

Det är inte bara arbete med lön som är semesterlönegrundande. Även exempelvis föräldrapenning och graviditetspenning är semesterlönegrundande om frånvaron inte är mer än 120 dagar (180 dagar om du är ensamstående). Även tid då du haft utbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller andra typer av utbildning, exempelvis facklig eller utbildning i svenska för invandrare, kan vara semesterlönegrundande. 

Spara semesterdagar

Semesterlagen anger också att man, om man har mer än 20 dagars betald semester på ett år, har rätt att spara en eller flera dagar till senare år. Dessa ska dock tas ut inom fem år. Det finns ett visst mått av mån för undantag från detta enligt lagen. Om det skulle leda till betydande olägenhet att ta ut dagarna under det femte året, så finns möjligheten att spara dem till det sjätte året. 

Semesterlön och semesterersättning

I lagen står att den anställde har rätt att få sin semesterlön i samband med ledigheten och semesterlön för rörliga lönedelar senast en månad efter att semesteråret är slut. Om anställningen avslutas innan semestern hunnit tas ut, så betalas de dagar man tjänat in som semesterersättning. 

minimilon Läs mer
arbetstid

Arbetstid och arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler kring arbetstid för hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Dessa regler omfattar alla arbetstagare med vissa undantag som kan finnas i ett kollektivavtal. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden får som högst vara 40 timmar per...
Läs mer
uppsagning personliga skal

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro,...
Läs mer
semester sjukskriven

Kan jag ta ut semester under sjukskrivningen?

Ja, det går att ta ut semester under sjukskrivning. Beroende på om du är sjukskriven på deltid eller heltid finns det lite olika regler att förhålla sig till. Vi ska här gå igenom vad du behöver tänka på och om...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.