Diskrimineringslagen

pride flag diskriminering

Du har säkert hört talas om uttrycket kränkande särbehandling eller diskriminering, men är kanske inte helt säker på vad det innebär? Vad är diskriminering, särskilt diskriminering i arbetslivet, och vad innebär diskrimineringslagen? Diskrimineringslagen är den lag som handlar om att det är förbjudet att diskriminera i arbetslivet. Lagen reglerar även andra saker, såsom arbetsgivarens skyldighet att ingen ska diskrimineras eller på annat sätt oskäligen missgynnas i arbetet. Lagen är även tydligen när det gäller arbetsgivarens ansvar att tillvarata allas rättigheter och på så sätt förebygga trakasserier och diskriminering. Trakasserier eller diskriminering kan ske på grund av kön, etnicitet, religion med mera.

Vem omfattas? 

Att man är skyddad av lagen från diskriminering på arbetet innebär att lagen omfattar både den som är anställd och den som söker anställning på arbetsplatsen. Lagen gäller även den som exempelvis praktiserar eller är inhyrd som konsult.

Vad är diskriminering i arbetet?

Men vad gäller egentligen för vad som räknas som diskriminering på jobbet? Några exempel kan vara oskäliga löneskillnader, det vill säga att två personer med likvärdiga uppgifter har väldigt skild lönenivå. Diskriminering kan även vara att man inte får en anställning eller ens blir kallad till intervju på grund av sitt kön eller etnicitet. Även diskriminering på grund av ett eventuellt funktionshinder regleras av diskrimineringslagen. Det kan till exempel gälla att man inte får ett arbete på grund av att man har ett funktionshinder som inte påverkar kompetens eller kvalifikationer. Det är också diskriminering om arbetsgivaren vägrar göra anpassningar i arbetsmiljön för den anställde som har ett funktionshinder.

Sexuella trakasserier är en självklar del av det som faller under diskrimineringslagen, men det är också mot lagen att exempelvis avskeda någon eller avbryta deras anställning (som exempelvis en provanställning) i förtid om den anställde är gravid. Det anses då vara en diskriminerande handling baserat på den anställdes kön. Om den diskriminering eller kränkande särbehandling som den anställde drabbas av inte har något att göra med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning, så faller diskrimineringen inte under diskrimineringslagen. Då kan man istället vända sig till Arbetsmiljöverket som har föreskrifter kring social arbetsmiljö.

Undantag

Det finns vissa undantag när det gäller diskrimineringslagen. Det kan till exempel gälla om det finns särskilda krav kopplade till arbetet som har med diskrimineringsgrunderna att göra. Exempelvis en kyrka har rätt att anställa någon med just den specifika tro som kyrkan företräder om arbetet innebär att arbeta som exempelvis präst. Att man vill anställa specifikt en kvinna för att spela en särskild roll i en film kan också vara ett undantag från diskrimineringslagen.

Vad ska jag göra om jag blir diskriminerad på jobbet?

Så vad kan du göra om du upplever att du utsatts för kränkande särbehandling på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar? I första hand bör du kontakta ditt fackförbund som företräder dig i ärendet. Facket har dessutom förtur att företräda sina egna medlemmar i diskrimineringsärenden. Ärendet kan sedan anmälas till diskrimineringsombudsmannen, DO. Om DO bedömer att ärendet ska tas till domstol, så kan den som blivit diskriminerad ansöka om att bli företrädd av DO istället för sitt fack i förhandlingarna i domstolen. Då ska facket också skicka ett besked till DO att de inte kommer att driva frågan vidare. Det är viktigt att snabbt anmäla ärendet till DO för att undvika att det till exempel blir preskriberat. Preskriptionstiden kan ibland vara så kort som några veckor. Det är därför viktigt att agera snabbt om något händer. Lagen om diskriminering ska dessutom skydda dig som anmäler så att du inte ska bli utsatt för vad DO kallar för repressalier. Det kan röra sig om olika typer av missgynnanden som fler arbetsuppgifter eller arbetsbelastning eller ”sämre” arbetsuppgifter.

 

 

minimilon Läs mer
arbetstid

Arbetstid och arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler kring arbetstid för hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Dessa regler omfattar alla arbetstagare med vissa undantag som kan finnas i ett kollektivavtal. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden får som högst vara 40 timmar per...
Läs mer
uppsagning personliga skal

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro,...
Läs mer
semester sjukskriven

Kan jag ta ut semester under sjukskrivningen?

Ja, det går att ta ut semester under sjukskrivning. Beroende på om du är sjukskriven på deltid eller heltid finns det lite olika regler att förhålla sig till. Vi ska här gå igenom vad du behöver tänka på och om...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.