Diskrimineringslagen

pride flag diskriminering

Du har säkert hört talas om uttrycket kränkande särbehandling eller diskriminering, men är kanske inte helt säker på vad det innebär? Vad är diskriminering, särskilt diskriminering i arbetslivet, och vad innebär diskrimineringslagen? Diskrimineringslagen är den lag som handlar om att det är förbjudet att diskriminera i arbetslivet. Lagen reglerar även andra saker, såsom arbetsgivarens skyldighet att ingen ska diskrimineras eller på annat sätt oskäligen missgynnas i arbetet. Lagen är även tydligen när det gäller arbetsgivarens ansvar att tillvarata allas rättigheter och på så sätt förebygga trakasserier och diskriminering. Trakasserier eller diskriminering kan ske på grund av kön, etnicitet, religion med mera.

Vem omfattas? 

Att man är skyddad av lagen från diskriminering på arbetet innebär att lagen omfattar både den som är anställd och den som söker anställning på arbetsplatsen. Lagen gäller även den som exempelvis praktiserar eller är inhyrd som konsult.

Vad är diskriminering i arbetet?

Men vad gäller egentligen för vad som räknas som diskriminering på jobbet? Några exempel kan vara oskäliga löneskillnader, det vill säga att två personer med likvärdiga uppgifter har väldigt skild lönenivå. Diskriminering kan även vara att man inte får en anställning eller ens blir kallad till intervju på grund av sitt kön eller etnicitet. Även diskriminering på grund av ett eventuellt funktionshinder regleras av diskrimineringslagen. Det kan till exempel gälla att man inte får ett arbete på grund av att man har ett funktionshinder som inte påverkar kompetens eller kvalifikationer. Det är också diskriminering om arbetsgivaren vägrar göra anpassningar i arbetsmiljön för den anställde som har ett funktionshinder.

Sexuella trakasserier är en självklar del av det som faller under diskrimineringslagen, men det är också mot lagen att exempelvis avskeda någon eller avbryta deras anställning (som exempelvis en provanställning) i förtid om den anställde är gravid. Det anses då vara en diskriminerande handling baserat på den anställdes kön. Om den diskriminering eller kränkande särbehandling som den anställde drabbas av inte har något att göra med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning, så faller diskrimineringen inte under diskrimineringslagen. Då kan man istället vända sig till Arbetsmiljöverket som har föreskrifter kring social arbetsmiljö.

Undantag

Det finns vissa undantag när det gäller diskrimineringslagen. Det kan till exempel gälla om det finns särskilda krav kopplade till arbetet som har med diskrimineringsgrunderna att göra. Exempelvis en kyrka har rätt att anställa någon med just den specifika tro som kyrkan företräder om arbetet innebär att arbeta som exempelvis präst. Att man vill anställa specifikt en kvinna för att spela en särskild roll i en film kan också vara ett undantag från diskrimineringslagen.

Vad ska jag göra om jag blir diskriminerad på jobbet?

Så vad kan du göra om du upplever att du utsatts för kränkande särbehandling på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar? I första hand bör du kontakta ditt fackförbund som företräder dig i ärendet. Facket har dessutom förtur att företräda sina egna medlemmar i diskrimineringsärenden. Ärendet kan sedan anmälas till diskrimineringsombudsmannen, DO. Om DO bedömer att ärendet ska tas till domstol, så kan den som blivit diskriminerad ansöka om att bli företrädd av DO istället för sitt fack i förhandlingarna i domstolen. Då ska facket också skicka ett besked till DO att de inte kommer att driva frågan vidare. Det är viktigt att snabbt anmäla ärendet till DO för att undvika att det till exempel blir preskriberat. Preskriptionstiden kan ibland vara så kort som några veckor. Det är därför viktigt att agera snabbt om något händer. Lagen om diskriminering ska dessutom skydda dig som anmäler så att du inte ska bli utsatt för vad DO kallar för repressalier. Det kan röra sig om olika typer av missgynnanden som fler arbetsuppgifter eller arbetsbelastning eller ”sämre” arbetsuppgifter.

 

 

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.