Vad är en fackförening?

architecture 1867596 640

Många har säkert hört orden och begreppen fack, fackklubb, fackförening, fackförbund eller fackliga organisationer. Men vad är skillnaden på fackförening och fackförbund? En fackförening är en organisation av arbetstagare med samma yrke eller arbetsplats. Fackföreningen är den organisation som representerar arbetstagarna eller de anställda gentemot arbetsgivaren och arbetar för att deras intressen och rättigheter ska skyddas. Fackföreningen förhandlar om kollektivavtal, löner, uppsägningar, regler, arbetsmiljö och diskriminering. Man omfattas av kollektivavtalet även om man inte är medlem i fackföreningen, men fackföreningen förhandlar och företräder bara sina egna medlemmar i händelse av tvister och konflikter eller vid behov av till exempel juridisk hjälp eller ärenden hos diskrimineringsombudsmannen, DO. På en arbetsplats kan det även finnas en lokal klubb, en så kallad fackklubb, som kan vara ett stöd i den dagliga verksamheten eller i lokala förhandlingar. 

Vad är ett fackförbund?

Fackförbundet består av fackföreningar som verkar i samma bransch eller yrke. Fackförbundet ingår sedan i sin tur i en facklig centralorganisation. I Sverige finns tre stycken sådana centralorganisationer; LO, TCO och Saco. LO organiserar arbetare, TCO organiserar tjänstemän och Saco akademiker. Fackföreningar och fackförbund är ofta organiserade geografiskt med lokalavdelningar och klubbar och regionala avdelningar av förbundet. Detta för att på ett bättre sätt kunna verka för just sina medlemmars intressen och rättigheter. En lokal fackklubb kan ha kontaktnät som gör till exempel förhandlingar med arbetsgivaren enklare och bättre. 

Vad gör fackförbunden?

Förutom att organisera medlemmar ur samma yrke eller bransch, för att på så sätt bli en stark kraft i exempelvis avtalsrörelsen och andra typer av centrala förhandlingar, så kan fackförbunden till exempel vara de som organiserar olika typer av stridsåtgärder i händelse av sammanbrutna förhandlingar. Stridsåtgärder kan vara till exempel strejk, blockader och annat. Man sköter även de stora, kollektiva förhandlingarna och arbetar för opinionsbildning och lagändringar som ska gynna de egna medlemmarna. Fördelen när en fackförening är med i ett större fackförbund är att man får mer makt och inflytande för att faktiskt kunna påverka situationen för sina medlemmar. 

 En del typer av förhandlingar sköts även på den centralorganisatoriska nivån. Centralorganisationerna har också en viktig uppgift när det gäller att påverka och opinionsbilda hos politiker och makthavare och kan ses som en av de viktigaste politiska faktorerna i Sverige, med tanke på hur många som faktiskt är organiserade i deras förbund och föreningar. Sverige är ett av de länder i världen där flest arbetstagare är medlemmar i ett fack. Fackföreningarna är de som hjälper dig som enskild medlem med hjälp i till exempel rättstvister eller konflikter med arbetsgivaren och kan ge dig både juridisk och arbetsrättslig rådgivning och agera ombud i denna typ av förhandlingar.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är det avtal som reglerar det som gäller på arbetsplatsen, både från arbetsgivarens och arbetstagarens sida. I kollektivavtalet regleras villkor för lön, övertidsersättning, semester, andra ledigheter som till exempel föräldraledighet, tjänstledighet och permissioner, regler kring uppsägning, pension och annat. I kollektivavtalet regleras det mesta som rör arbetslivet och alla rättigheter och skyldigheter. Om arbetsplatsen inte är ansluten till ett kollektivavtal så är det ofta lagen som går in och reglerar de grundläggande reglerna för anställning och annat, och den kallas för Lagen om anställningsskydd - LAS. Många saker är dock inte reglerade i lag, som till exempel minimilön och annat, varför det är viktigt att som arbetstagare ta reda på om arbetsplatsen har kollektivavtal eller inte. 

 Ett kollektivavtal betyder att du som arbetstagare eller anställd har en hel del rättigheter och förmåner som du inte hade haft i annat fall. Det kan till exempel skilja tusentals kronor när det gäller hur mycket du får i ersättning om du blir sjuk, arbetsskadad eller liknande om du har kollektivavtal på jobbet eller om du inte har det. Med ett kollektivavtal är även dina anhöriga ekonomiskt skyddade om du avlider och här kan skillnaden mellan kollektivavtal och inte vara så stor som tiotusentals kronor i månaden för dina efterlevande. Många av de tryggheter och försäkringar som ingår i ditt kollektivavtal är sådana som du kanske inte reflekterar över om du inte behöver dem, men den dagen du befinner dig en svår situation på jobbet eller privat så kan du ofta vara glad att du har dessa extra skyddsnät genom ditt kollektivavtal eller genom facket.

antti vainio transport Läs mer
intervju arbetsgivare

Vad är en arbetsgivarorganisation?

Om fackförbunden är de organisationer där anställda inom vissa yrkesgrupper eller yrkesområden går samman för att bevaka sina intressen gentemot arbetsgivaren, så är en arbetsgivarorganisation motsvarigheten för arbetsgivaren. Arbetsgivarorganisationerna är ofta större och består av arbetsgivare som verkar inom liknande...
Läs mer
arbetare fackforbund

Ska man vara med i facket eller inte

Många funderar säkert över om det är värt att vara med i facket eller inte. Detta gäller särskilt många unga som kanske har sin allra första anställning. Då kan nog en medlemsavgift till facket kännas som en stor och onödig...
Läs mer
8969254495 0ddf36c932 k

Statliga bolag

Att jobba som tjänsteman inom en statlig verksamhet innefattar många olika typer av yrken. Inom ett statligt bolag kan du arbeta med allt från att vara inköpare eller jurist till att vara enhetschef eller riksanalytiker. Oavsett vilket typ av arbete...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.