7007117179 ba65ae879b k

Varsel - vad händer när jag blir varslad?

Att bli varslad är inte samma sak som att bli uppsagd. Ett varsel är kort beskrivet en förvarning om att en uppsägning eller en permittering kan vara på väg. När en arbetsgivare varslar meddelas berörda anställda och ett skriftligt dokument skickas till Arbetsförmedlingen och fackförbundet. Ett varsel kan dock bli avblåst - då genomförs aldrig uppsägningarna eller permitteringarna.

Att bli varslad är inte samma sak som att bli uppsagd. Ett varsel är kort beskrivet en förvarning om att en uppsägning eller en permittering kan vara på väg. När en arbetsgivare varslar meddelas berörda anställda och ett skriftligt dokument skickas till Arbetsförmedlingen och fackförbundet. Ett varsel kan dock bli avblåst - då genomförs aldrig uppsägningarna eller permitteringarna.

Ett varsel är alltså en varning om att saker kan komma att förändras, men förändringarna behöver inte genomföras.

Olika former av varsel

Vanligtvis handlar ett varsel om en arbetsgivare som meddelar att uppsägningar kan komma att ske inom företaget. Varslet kan beröra en eller flera anställda. Varsel sker dock inte endast mellan arbetsgivare och arbetstagare, även fackförbund kan varsla om att arbetare kan komma att tas ut i strejk.

Hur går det till när en arbetsgivare varslar?

När en arbetsgivare vill genomföra förändringar, till exempel säga upp personal eller permittera personal, så måste den först förhandla med facket. Den här förhandlingen kallas organisationsförhandling. Innan organisationsförhandlingen kan dra igång gör arbetsgivaren en förhandlingsframställan där det framgår vad förhandlingarna kommer att handla om. Arbetsgivaren måste förhandla med facket innan stora förändringar genomförs, men om de som arbetar på arbetsplatsen inte är fackligt anslutna och det inte finns något kollektivavtal så behövs det inte.

När det är klart att arbetsgivaren kommer att varsla måste arbetstagarna meddelas och, om varslet gäller fler än fem personer, även Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen måste meddelas om varslet senast två månader innan. Arbetsgivaren måste meddela varför personal kan behöva sägas upp eller permitteras och när de planerade uppsägningarna kommer att ske. Ett varsel kan bero på arbetsbrist eller andra skäl.

Om varslet berör 5 - 25 anställda måste detta meddelas minst två månader innan. Om det berör 26 - 100 anställda måste det meddelas fyra månader innan, och om det berör fler än 100 anställda krävs det att arbetsgivaren har minst ett halvårs framförhållning.

Då ska varsel meddelas:

  • Om det berör 5 - 25 anställda: minst 2 månader innan
  • Om det berör 26 - 100 anställda: minst 4 månader innan
  • Om det berör 100+ anställda: minst 6 månader innan 

Varsel vid arbetsbrist

Om varslet beror på arbetsbrist sägs personal upp enligt en viss turordning. Enligt huvudregeln ska den anställda som arbetat på arbetsplatsen under längst tid ha företräde framför den som arbetat under kortare tid. Äldre anställda har även företräde framför yngre. Det är LAS som reglerar turordningen. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan turordningen frångås om ett sådant undantag finns i avtalet.

När varsel leder till uppsägning

Om varslet till slut leder till uppsägning skickar arbetsgivaren ut skriftliga uppsägningar till de anställda som berörs. Som tillsvidareanställd har man alltid en uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid man har beror på hur länge man har arbetat på arbetsplatsen. Den kortaste uppsägningstiden ligger på en månad. Under uppsägningstiden har man i de flesta fall rätt till lön, även om det inte finns några arbetsuppgifter att utföra på arbetsplatsen.

Varsel för permittering

Permittering innebär att man behåller sin anställning, men att det inte finns några arbetsuppgifter att utföra under en period. Varsel för permittering måste meddelas en månad innan.

Facket

Om man har blivit varslad är det alltid viktigt att kontakta sitt fackförbund så snart som möjligt för stöd och rådgivning under processen. Facket kontrollerar även att arbetsgivaren har utfört varslet rätt och håller koll på alla dina rättigheter som arbetstagare.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.