intervju arbetsgivare

Vad är en arbetsgivarorganisation?

Om fackförbunden är de organisationer där anställda inom vissa yrkesgrupper eller yrkesområden går samman för att bevaka sina intressen gentemot arbetsgivaren, så är en arbetsgivarorganisation motsvarigheten för arbetsgivaren. Arbetsgivarorganisationerna är ofta större och består av arbetsgivare som verkar inom liknande sektorer.

Om fackförbunden är de organisationer där anställda inom vissa yrkesgrupper eller yrkesområden går samman för att bevaka sina intressen gentemot arbetsgivaren, så är en arbetsgivarorganisation motsvarigheten för arbetsgivaren. Arbetsgivarorganisationerna är ofta större och består av arbetsgivare som verkar inom liknande sektorer.

Vilka är arbetsgivarorganisationerna?

Exempel på arbetsgivarorganisationer i Sverige är Svenskt Näringsliv som är en central organisation som består av ett stort antal arbetsgivarorganisationer. Arbetsgivarorganisationerna arbetar för att främja sina medlemmars intressen, precis som facken arbetar för sina medlemmar. Man verkar för att klimatet för företagare och arbetsgivare ska vara så gynnsamt som möjligt och företräder arbetsgivaren i förhandlingar om till exempel kollektivavtal.

Arbetsgivarorganisationerna arbetar även med opinionsbildning hos politiker och makthavare och vill i korthet verka för att det ska vara ett gynnsamt klimat för företagande i Sverige.

Svenskt näringsliv består av privata företag och därför är inriktningen mot att arbeta för företagsklimat, sänkta skatter för företagare och liknande kanske mer naturlig än för till exempel arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting som organiserar arbetsgivare inom offentlig sektor, eller Arbetsgivarverket som samlar arbetsgivare som är statliga myndigheter. 

Arbetsgivarorganisationer och kollektivavtal

Precis som facket är den som representerar de anställda vid förhandlingar om kollektivavtalet, den så kallade avtalsrörelsen, så är arbetsgivarorganisationen den som representerar arbetsgivaren. Både arbetsgivarorganisationen och facket har viktiga roller i avtalsrörelsen eftersom så pass mycket av arbetslivets regler och rättigheter regleras i just kollektivavtalet. Det kan gälla allt från löneökningar, ersättning för obekväm arbetstid, semesterrätt och annat som påverkar både arbetstagare och arbetsgivare. 

Vad arbetar arbetsgivarorganisationerna med mer?

Förutom att företräda sina medlemmar, det vill säga arbetsgivarna, vid förhandlingar och tvister, så arbetar exempelvis Svenskt Näringsliv för att klimatet för det svenska näringslivet ska förbättras vad gäller till exempel skatter och lagar. Man vill verka för att det ska bli enklare och tydligare regler för arbetsgivare samt göra flexibiliteten större när det kommer till anställningar.

Man arbetar även i alla arbetsgivarorganisationerna med att stödja och ge medlemmar råd i frågor som rör kompetensutveckling, omvärldsbevakning, utveckling och rådgivning i lokala frågor och förhandlingar. Att samlas i en arbetsgivarorganisation är också ett sätt att utbyta erfarenheter och kompetens för att lära av varandra. Effektiviteten hos arbetsgivarna ökar också när det är en enda central organisation som bevakar förändringar i lagar, regler och avtal. 

Stor betydelse för små arbetsgivare

En arbetsgivarorganisation kan vara av särskilt stor betydelse för alla de ganska små arbetsgivare i landet som annars skulle ha svårt att se sina behov tillgodosedda. Precis som hos facket kan arbetsgivarorganisationens medlemmar vända sig till organisationen för att få till exempel juridisk hjälp och rådgivning i bland annat personalfrågor.

Man kan även coacha arbetsgivaren genom en anställningsprocess eller en upphandling för att arbetsgivarens intressen ska bevakas, men också för att säkerställa att man följer de lagar och regler som finns på området.

Arbetsgivarorganisationerna är också de som samlar kunskap kring och bevakar branschens utveckling. Alla arbetsgivarorganisationer, från de stora centrala organisationerna som samlar många mindre organisationer till de mindre medlemsorganisationerna, verkar både för sina medlemmars bästa i både förhandlingar, tvister och utveckling av kompetens och bransch, men de är också experter på utvecklingen i just den specifika bransch där de verkar.

Precis som facket är en stark aktör på arbetsmarknaden, så är detta arbetsgivarnas motsvarighet och kan vara till nytta speciellt för mindre arbetsgivare utan möjlighet eller kompetens att företräda sig själva, vare sig juridiskt eller i förhandlingar. 

En trygghet för arbetsgivaren

En arbetsgivarorganisation är en trygghet för arbetsgivaren, men också en opinionsbildare som försvarar arbetsgivarnas intressen och utveckling även i debatten och hos politiker och beslutsfattare.

Man syftar till att förenkla och förbättra för företagande och arbetsgivare genom bland annat förbättrade avtal ur arbetsgivarens synvinkel, större flexibilitet på hela arbetsmarknaden, en översiktlig bild av lönesättning och förhandlingar och att förenkla regler och lagar så att det ska bli så enkelt som möjligt att som arbetsgivare eller företagare verka på den svenska arbetsmarknaden och vara konkurrenskraftig.

Man arbetar även med att ta fram rapporter och prognoser som rör just den bransch eller marknad man verkar inom och kan på detta sätt också påverka och opinionsbilda inom sitt område.

Många av arbetsgivarorganisationernas arbetsområden kan sägas vara politiska, eftersom de syftar till att förändra exempelvis skatteregler och lagar om anställning, men det är viktigt att komma ihåg att precis som facken idag i stort sett är partipolitiskt obundna, så är och ska arbetsgivarorganisationerna också vara det. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.